İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Alkil ftalodinitril türevlerinin sentezi ve ftalosiyaninlerinin hazırlanması

Hatice AKIN DİNÇER, Makbule BURKUT KOÇA, Esin HAMURYUDAN

Özet


Bu çalışmada, 4,5-dikloro-ftalonitril ve dietilmalonatın yerdeğiştirme reaksiyonuyla 4-kloro-5-alkil-ftalonitril türevlerinin sentezi için yeni bir yöntem gösterilmektedir. Ayrıca 2 bileşiğindeki klor grubunun reaktivitesini göstermek amacıyla n-hekzantiyol ile reaksiyon gerçekleştirilmiş ve. 3,4- pozisyonunda bir alkilsülfanil ve bir dietilmalonil grubu taşıyan 1-hekziltiyo-3,4-disiyano-6-(1,1-dikarbetoksimetil)benzen (3) isimli yeni ftalonitril bileşiği elde edilmiştir. 1-Kloro-3,4-disiyano-6-(1,1-dikarbetoksi)benzen (2) ve 1-hekziltiyo-3,4-disiyano-6-(1,1-dikarbetoksimetil)benzen (3)’in metal tuzları ile çözücüsüz ortamda siklotetramerizasyonuyla metalli ftalosiyaninler elde edilmiştir). Reaksiyon hekzanol içerisinde ve DBU varlığında gerçekleştirildiğinde transesterifikasyon reaksiyonu gerçekleşmiş ve metalsiz ve metalli ftalosiyaniler elde edilmiştir. 6 bileşiğinin hidrolizi ile kısmen dekarboksile olmuş 2,9,16,23-tetra(karboksimetil)-3,10,17,24-tetrakloro-ftalosiyaninatopaladyum (II) elde edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, ftalonitril, paladyum, kobalt, bakır, çinko.


Tam Metin: PDF