İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 6 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Atık boyutunun ve karakterizasyonunun havalandırmalı bioreaktörlerde atık stabilizasyonuna etkisi

Esra TINMAZ, İbrahim DEMİR

Özet


Ülkemizde ve dünyada katı atıkların bertarafı için en yaygın olarak kullanılan yöntem, atıkların depolanmasıdır. Katı atıklar, bu depolama alanlarında anaerobik prosesler sonucu bozunmaktadır. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, anaerobik bozunma sonucunda depolama alanlarından oluşan sızıntı suyu ve depo gazı çevresel sorunlara neden olmaktadır. Son yıllarda katı atıkların aerobik bioreaktör depolama alanlarında depolanması konusunda araştırmalar ve uygulamalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Söz konusu alanlarda, atıklar daha hızlı bir şekilde bozunmakta ve daha kısa sürede stabil hale gelmektedir. Aerobik bioreaktör depolama alanlarında oluşan sızıntı suyu miktarlarında azalma sağlanırken kalitesinde artış gözlenmektedir. Metan gazı oluşumu ise önemli ölçüde azalmakta veya tamamen bitmektedir. Böylelikle, bir yandan depolama alanının faydalı kullanım ömrü artarken, diğer yandan da depolama alanının rehabilitasyonu ve sızıntı suyu arıtım maliyetlerinde düşüş olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, bioreaktör depolama yöntemi simüle bioreaktörlerde pilot ölçekli olarak denenmiştir. Sızıntı suyu geri devirli ve havalandırmalı iki simule bioreaktörlerde, atık boyutunun ve karakterizasyonunun atık stabilizasyonunu, sızıntı suyu ve depo gazı kalitesini ne yönde etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla, reaktörden biri ham atıkla doldurulurken diğeri aynı atığın 80 mm’lik elekten elenmesiyle elde edilen elek altı atıkla doldurulmuştur. Karışık ham atığın ve elek altı atığın organik madde içeriği yaklaşık olarak % 58 ve % 66 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, organik madde içeriğinin artmasının ve atık boyutunun küçülmesinin, sızıntı suyu oluşumunu hızlandırdığı, sızıntı suyu kalitesini iyileştirdiği ve atık stabilizasyonunu hızlandırdığı belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Evsel katı atık, bioreaktör, depolama alanı, stabilizasyon.


Tam Metin: PDF