İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 2 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tüketici temelli marka değerinin finansal performans üzerine etkisi

Gökhan AYDIN, Burç ÜLENGİN

Özet


Gerçekleştirilen çalışmada önemi artan (tüketici temelli) marka değeri konusu ve finansal performans üzerine etkileri incelenmiştir. Tüketici gözünde oluşan marka değerinin alt boyutlarıyla ortaya konularak, bu boyutların şirkete somut finansal katkıları olup olmadığı ve katkı şekilleri Türkiye menşeli firmalar için analiz edilmiştir. Yöntem olarak çalışma, Türkiye’de tüketici temelli marka değerinin (brand equity) bir anket çalışmasından elde edilecek veriler ile belirlenmesi, firmaların finansal performansının halka açık finansal tablolardan elde edilmesi ve bu iki veri grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığının detaylı olarak analizi ve yorumlanması şeklindedir. Tüketici temelli firma gücünün (değerinin) ölçümünde pazarlama literatüründe genel kabul gören Aaker (1991)’in önerdiği boyutlar üzerine geliştirilen çok boyutlu bir model kullanılmıştır. Aaker’in önerdiği ve çalışma içerisinde kullanılan boyutlar marka farkındalığı, algılanan kalite, marka sadakati ve marka çağrışımları olarak sıralanabilir. Bu boyutların ölçümü için geçtiğimiz yıllar içerisinde uluslararası literatürde yer alan çalışmalarda kullanılarak geçerliliği test edilmiş ölçeklerden faydalanılmıştır. Bu ölçeklerde yer alan ölçüm soruları Türkçe’ye ve Türkiye şartlarına uyarlanarak, uzman görüşleri ve pilot çalışma doğrultusunda yapılan ekleme ve değişiklikler sonucunda nihai haline getirilmiştir. Firmaların finansal performanslarının karşılaştırılabilmesi için uluslararası kabul görmüş çeşitli finansal performans göstergelerinden faydalanılmıştır. Finansal performans göstergelerinin her bir firma için değerini hesap etmekte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası vasıtasıyla elde edilen halka açık finansal tablolar kullanılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Tüketici temelli marka değeri, marka ederi, marka sermayesi, finansal performans.

Tam Metin: PDF