İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 3 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kendini tanımlayan yer sistem modellerine doğru: Bir iş akışı uygulaması

Ufuk Utku TURUNÇOĞLU, Hasan Nüzhet DALFES

Özet


Bilimsel iş akış sistemlerinin karmaşık bileşen ve süreçler içeren çalışmalarda kullanılması, günümüzde oldukça popüler bir araştırma alanıdır. Özellikle yer sistem bilimleri açısından bakıldığında, birbirlerine sıkı bir şekilde bağlı, birçok alt bileşen içeren yer sistem modellerine ait süreçlerin basitleştirilmesi ve modüler bir yapıya kavuşturularak standartlaştırması için, bilimsel iş akış sistemleri kullanılabilir. Bu çalışmanın asıl amaçlarından biri, karmaşık yer sistem modelleme uygulamalarının, yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinde çalıştırılmasının gittikçe zorlaşması, kendi kendisini tanımlayan yer sistem modellerine ve varolan karmaşık modelleme sistemlerinin anlamlı bir şekilde soyutlaştırılarak ortalama bir kullanıcı seviyesine indirgenmesine duyulan ihtiyaçtır. Bu amaçla, literatürde sıkça kullanılan bilimsel iş akışı ve çerçeve yaklaşımlarının birleştirilerek standartlaştırılmış bir çalışma ortamının yaratılması için yeni bir metodoloji geliştirilmiştir. Önerilen metodolojinin sınanması amacıyla, gerçekçi bir yer sistem modelleme uygulaması kullanılmış ve sonuçları analiz edilmiştir. Bu amaçla geliştirilen uygulama örneği, çerçeve yaklaşımı kullanılarak birleştirilmiş bir atmosfer-okyanus model sisteminin, bölgesel iklim sistemini daha gerçekçi olarak modellemek amacıyla iş akış sistemine entegre edilmesi ve model bileşenlerinden köken bilgisinin otomatik olarak toplanması süreçlerini içermektedir. Sonuçlar iş akışı ortamına entegre edilen model sistemlerinin daha kolay kullanılabildiğini ve toplanan köken bilgisinin çalışmanın evrimini kayıt altına alması açısından son derece önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca modellerin kuple edilmesi için kullanılan çerçeve uygulaması (ESMF), her bir alt yer sistem modeli için standart bir arayüz tanımlayarak model kuple sürecini ve yönetimini kolaylaştırmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel iş akışı, çerçeve yaklaşımı, köken bilgisi, Kepler, ESMF.

Tam Metin: PDF