İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 6 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Coğrafi işaretleme dilinin tapu ve kadastro verileri için sanal doku ortamında kullanılması

Birol ALAS, Doğan UÇAR

Özet


Açık Kaynaklı CBS Topluluğu (Open GIS Consortium-OGC), Dünya Sanal Doku İşbirliği Topluluğu’nun (World Wide Consortium-W3C) ürettiği Genişletilebilir İşaretleme Dili (Extensible Markup Language-XML) teknolojisine dayalı olarak 29.01.2003 tarihinde Coğrafi İşaretleme Dili (Geography Markup Language-GML) “GML 3.0” sürümünü çıkarmıştır. 15 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde Ulusal Veri Değişim Formatı (UVDF) tanımlanmış ve üretilen haritaların, bu formata göre oluşturulacak XML şemasına uygun arşivlenmesi düzenlenmiştir. Tapu ve kadastro verilerinin, OGC standartlarını benimseyen INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) çalışmalarında bir katman olarak oluşturulması planlanmıştır. Ayrıca, tescile esas güncel ve güncel olmayan tapu ve sayısal kadastro verilerine kolay ulaşabilmesi kullanımda gerekli olmaktadır. Bu nedenlerle tapu ve kadastro verilerinin GML şemalarına dayalı XML ile imlenme ihtiyacı oluşmuştur. Yapılan çalışmada öncelikle, tapu ve kadastro verilerinin imlemesine ait Bütünleşik Modelleme Dili (Unified Modelling Language-UML) sınıf diyagramı oluşturulmuş ve GML kök şemalarını kullanan GML uygulama şeması hazırlanmıştır. GML uygulama şemasına göre XML imlemelerinin yapılışı örnek üzerinde gösterildikten sonra kullanımda olan bir sayısal kadastro paftası ve ilgili tapu verisi imlenmiştir. Sonuçta, hem sayısal kadastro paftaları ile tapu bilgilerine ait güncel ve güncelliğini yitirmiş tescile esas verilerin GML şemalarına uygun imlenmesine hem de UVDF’ye uygun üretilen haritaların sayısal kadastro haritalarıyla ilişkilendirilebilmesi için bir yöntem önerilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Tapu ve kadastro, açık kaynak teknolojiler, coğrafi işaretleme dili, uygulama şeması, ortak kullanılabilirlik.

 


Tam Metin: PDF