İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye sularına uygun bir balıkçı gemisinin iz karakteristiklerinin incelenmesi

Muhsin AYDIN, Aydın ŞALCI

Özet


Pervane düzlemindeki iz katsayısı dağılımının tespiti; kavitasyon olayı, titreşim ve gürültü bakımından önemlidir. Bir geminin pervane düzlemindeki iz katsayısı dağılımı, model iz deneyleri yapılarak belirlenebilir. İz deneylerinde,  gemi model deney laboratuvarlarının sahip olduğu teknolojiye göre Kempf halkaları, Pitot tarağı, "Hot Wire (sıcak tel)-Hot Film (sıcak film)" ve lazer anemometrelerinin kullanıldığı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden en çok Pitot tarağı (iz tarağı) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde, Pitot tüplerinden oluşan bir iz tarağı kullanılarak, pervane düzleminin belirli noktaları için pT toplam basınç ve pS statik basınç değerleri ölçülmektedir. Sonra, ölçüm yapılan her bir nokta için pD dinamik basınç değerleri elde edilmektedir. Dinamik basınç değerlerinden ise Bernoulli denklemi kullanılarak eksenel su hızları hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye sularına uygun balıkçı gemilerinden 148/1 kodlu ana balıkçı gemisinin 148/1C kodlu modelinin; yüklü (1.00xT) durumda, üç farklı model hızında gerçekleştirilmiş olan iz deneylerinin bilgisayar destekli analizleri yapılmıştır. Söz konusu model, 3/25 ölçek değerinde ve ahşap malzemeden inşa edilmiştir. Deneyler, ana geminin 8, 10 ve 12 knot hızlarına karşılık gelen model hızlarında ve model; takıntısız, meyilsiz ve trimsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Model ile gemi arasındaki Reynolds benzerliğinin sağlanabilmesi için, modelin 9.5'inci postasına 2 mm çapında bir tel türbülans yapıcı olarak yerleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, üç farklı hız için iz karakteristikleri belirlenmiştir. Ayrıca, nominal iz katsayısının hıza göre değişimi elde edilmiştir. Son olarak, elde edilen bulgular maddeler halinde sıralanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: İz deneyi, nominal iz katsayısı, balıkçı gemisi.


Tam Metin: PDF