İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 4 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek performanslı çimentolu ürünlerin hamur fazının otojen rötre özelikleri

B. Yılmaz PEKMEZCİ, Mehmet UYAN, M. Süheyl AKMAN

Özet


Yüksek performanslı ve yüksek dayanımlı betonların üretimiyle, otojen rötre kavramı büyük bir önem kazanmıştır. Çimento miktarı yüksek, su/çimento oranı çok düşük seviyelerde olan bu betonlarda yeterince su bulunmamasından dolayı otojen rötrenin salt kimyasal faktör dışında kendiliğinden kurumanın yol açtığı bir fiziksel etkiyle de arttığı gözlenmiştir. Otojen rötrenin yüksek performanslı betonlarda, kuruma rötresi mertebesine erişmesiyle konu ilgi çekmeye başlamış ve konu üzerindeki araştırmalar yoğunlaşmıştır. Çimentoların çeşitli bileşenlerinin, kimyasal ve mineral katkıların bu rötre üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çok sayıda araştırma mevcuttur. Portland çimentolarının minör bileşenleri olan alkalilerin, çok düşük miktarlarına karşın betonların işlenebilme, dayanım, dürabilite ve rötre özeliklerini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu deneysel çalışmada yüksek performanslı betonların otojen rötreleri üzerinde çimento bileşenlerinin (özellikle çözünen alkali içeriğinin) ve süperakışkanlaştırıcı katkının etkileri araştırılmış, bu iki faktörün hidratasyon süreci üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Çalışmada değişik kimyasal bileşenlere sahip çimentolar kullanılarak hamur numuneler üretilmiş, bu numunelerin otojen rötreleri belirlenmiştir. Bu çimentoların hidratasyon aşamaları da çeşitli yöntemlerle takip edilmiştir. Sonuç olarak çimento bileşenlerinin (özellikle çözünen alkali içeriğinin) ve süperakışkanlaştırıcı kullanımının otojen rötre üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Elde edilen ana sonuç şöyle özetlenebilir; çimentolardaki çözünen alkali miktarları FKOR büyüklüğünü arttırma yönünde etkinlik taşımktadır. Bunun yanında C3A, C4AF, (SO3/çözünen alkali oranı) ve incelik parametreleri de FKOR’yi etkileyen etkenler arasında dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek performasnlı beton, otojen rötre, hidratasyon, çözünen alkali.

 


Tam Metin: PDF