İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 4 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İki-kanallı AR kafes yaklaşımı ile iki-boyutlu ARMA parametre tanılama

Nurşen YILDIZ SARI, Ahmet Hamdi KAYRAN

Özet


İki-boyutlu zamanla değişmeyen bir ARMA(M,N) sistemin parametrelerini tanılamak için yeni bir yöntem önerilmiştir. Burada M, AR kısmının derecesini, N ise MA kısmının derecesini temsil etmektedir. Bu yeni yöntem, önceden önerilen iki-kanallı AR kafes modelleme yaklaşımının, AR ve MA derecelerinin farklı olduğu durumları da içerecek şekilde genişletilmiş bir şeklidir. Yeni önerilen yöntem, hem iki-kanallı, hem de tek-kanallı kafes yapılarını barındırması nedeni ile bir “karma kafes yapısı” olarak da adlandırılabilir. Bu karma kafes yapısı, hem çeyrek düzlem, hem de simetrik olmayan yarı düzlem modellerine uygulanabilmektedir. AR derecesinin MA derecesine eşit olduğu durumlarda, karma kafes yapısı ortadan kalkmakta, yalnızca iki-kanallı iki-boyutlu AR kafes yapıları ile çözüme gidilmektedir. Bu çalışma kapsamında ayrıca, ARMA parametreleri hesaplamak için, b0 parametresini ve her iki kanala ilişkin ileri yönde öngörü süzgeçlerinin katsayı ağırlıklarını da içine alan ve M ³ N, M < N durumları için kullanılabilecek yeni bir formülasyon yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yöntemin doğrulanması amacıyla, bilgisayar benzetimleri kullanılmıştır. Bu benzetimlerin her birinde, karşılaştırmaya esas olarak LS kestirimleri alınmıştır. Ayrıca L1, L2 ve L¥ vektör normları ile Itakura-Saito uzaklığı, başarım ölçütleri olarak kabul edilmiş ve her bir bilgisayar benzetimi için hesaplanmıştır. Elde edilen parametre tanılama sonuçları, karma kafes yönteminin, oldukça küçük veri alanı boyutları için bile kabul edilebilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: ARMA sistem tanılama, iki-kanallı AR modelleme, iki-boyutlu kafes yapıları.


Tam Metin: PDF