İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 3 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Betonarme yapı sistemlerinin doğrusal olmayan hesabı için bir artımsal analiz yöntemi

Günhan AKSOYLU, Erkan ÖZER

Özet


Bu çalışmada, betonarme uzay çubuk sistemlerin dış yükler altındaki doğrusal olmayan davranışlarının incelenmesi, taşıma kapasitelerinin bulunması ve deprem performanslarının belirlenmesi amacıyla bir artımsal analiz yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemde betonarmenin doğrusal olmayan davranışı ve geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkisi gözönüne alınmaktadır. Geliştirilen artımsal analiz yönteminde, doğrusal olmayan şekildeğiştirmelerin plastik kesit adı verilen ve sınırlı plastik şekildeğiştirme kapasitesine sahip olan belirli kesitlerde toplandığı, bunların dışındaki bölgelerde sistemin doğrusal-elastik davrandığı gözönünde tutulmaktadır. Böylece, basit eğilme etkisindeki sistemlere uygulanmakta olan plastik mafsal hipotezi, bileşik iç kuvvet durumunu da kapsayacak şekilde genelleştirilmiş olmaktadır. Ayrıca, plastik kesitlerdeki rijit-plastik davranış modeli, pekleşme ve gevşeme (ani dayanım kaybı) etkilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.  Doğrusal olmayan analizde, düşey işletme yüklerinin bu yükler için öngörülen bir yük katsayısı ile çarpımından oluşan belirli değerleri altında, aralarındaki oran sabit kalacak şekilde değişen yatay yüklere göre hesap yapılmaktadır. Uygulanan yöntemde, her plastik kesitin oluşumundan sonra o kesitteki plastik şekildeğiştirmeleri ifade eden plastik şekildeğiştirme parametresinin yeni bir bilinmeyen olarak alınması ve kesitteki iç kuvvet durumunun değişimi ile plastik şekildeğiştirme parametresi arasındaki bağıntıyı ifade eden yeni bir denklemin denklem takımına ilave edilmesi öngörülmüştür. Önerilen yöntemin pratik uygulamaları için bilgisayar programları hazırlanmıştır. Bu bilgisayar programlarından yararlanarak, betonarme yapı sistemlerinin malzeme ve geometri değişimleri bakımından doğrusal olmayan analizi etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal olmayan analiz, deprem performansı, artımsal analiz, pekleşen ideal elasto-plastik, gevşemeli ideal elasto-plastik.

 


Tam Metin: PDF