İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Demir grubu alaşımların anormal kaplama davranışına genel bir bakış

Behiye YÜKSEL, Ali Fuat ÇAKIR

Özet


Demir grubu metal (Fe, Ni ve Co) alaşımlarının sahip oldukları manyetik ve termofiziksel özelliklerden dolayı elektrokaplanmış demir grubu metal alaşımlarının endüstride önemli kullanım alanları mevcuttur. Söz konusu alaşımların endüstriyel öneme sahip olmaları yanısıra anormal kaplama olarak tanımlanan olayın, demir grubu alaşımların elektrokaplamasında görülmesi de bu sistem üzerinde yoğunlaşan çalışmaların bir başka nedenidir. Demir grubu elementleri olan Ni, Fe ve Co arasında termodinamik olarak en soy olanı Ni, en az soy olanı ise Fe elementidir. Bu üç metal arasında ikili ya da üçlü olarak gerçekleşecek alaşım kaplama reaksiyonları kinetik olarak karşılaştırıldığında Ni’in hem Co hem de Fe’e göre öncelikli olarak kaplanması beklenebilir. Ancak anormal kaplama davranışı gereği Ni kaplama, Co ve/veya Fe kaplama tarafından yasaklanmaktadır ki benzer durum Co ile Fe arasında da mevcuttur. Normal alaşım kaplamaya göre ilginç olan bu kaplama davranışı sonucunda endüstriyel anlamda istenilen manyetik özelliklere sahip ikili ve üçlü demir grubu alaşımlar üretilebilmektedir. Anormal kaplama olarak ifade edilen bu sıradışı kaplama olayının mekanizmasına açıklık getirebilmek adına günümüze kadar süregelen çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda araştırmacıların hemfikir olduğu nokta termodinamik olarak soy olan metalin kaplanmasının daha az soy olan metal tarafından engellendiğidir. Bu çalışmada alaşım kaplama yöntemlerinden biri olan elektrokaplama yöntemi kısaca tanıtılmıştır. Bunu takiben literatürde yeralan ikili ve üçlü demir grubu alaşımların elektrokaplamasına özgü anormal kaplama davranışını açıklamaya yönelik çalışmalar özetlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrokaplama, anormal kaplama, manyetik alaşımlar, ince film.


Tam Metin: PDF