İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Heterofonksiyonel poli(etilen oksit) makromonomerlerin sentezi ve karakterizasyonu

Faruk YILMAZ, Yusuf YAĞCI

Özet


Etilen oksidin (EO) anyonik yaşayan polimerizasyonu makromonomer sentezinde kullanıldı. Bu amaçla, metakriloil ve tienil uç grupları bulunan yeni bir a,w-heterofonksiyonel poli(etilen oksit) (PEO) makromonomeri halka-açılımı polimerizasyonu ile yüksek vakumda sentezlendi. Polimerizasyon potasyum tieniletoksit ile başlatıldı ve 40 0C’ de üç gün devam ettirildi. Yaşayan PEO zincir uçları metakriloil klorür (MAC) ile sonlandırıldı. Ayrıca, iki fonksiyonel gruba sahip olan makromonomerin serbest-radikal polimerizasyonu metakriloil, oksidatif polimerizasyonu ise tienil gruplarından gerçekleştirildi. Metakriloil ve tienil gruplarının varlığı, serbest-radikal ve oksidatif polimerizasyon yöntemleri, 1H-NMR analizi ve GPC ölçümleri yardımıyla aydınlatıldı.

 

Anahtar Kelimeler: Makromonomer, a, w-heterofonksiyonel polimerler, serbest-radikal polimerizasyon, oksidatif polimerizasyon.


Tam Metin: PDF