İTÜDERGİSİ/c, Cilt 7, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Atık lastik ile bakırın ayrılması ve ön-zenginleştirilmesi

Ferah ÇALIŞIR, Süleyman AKMAN

Özet


Bu çalışmada, atık lastik bakırın sulu çözeltilerden uzaklaştırılması için adsorban olarak seçilmiştir ve  bakırın alevli atomik absorpsiyon spektrometresi (FAAS) ile tayini öncesi ön-zenginleştirilmesi/ayrılması için kullanılmıştır. Öncelikle indüktif olarak eşleşmiş plazma emisyon spektrometresi (ICP-OES) kullanılarak çalkalama yöntemiyle atık lastiğin adsorpsiyon özellikleri araştırılmıştır. Analitlerin adsorpsiyonuna pH, çalkalama süresi ve örnek kütlesinin etkileri incelenmiştir. Analitler için kantitatif adsorpsiyon pH 6’da sürdürülmüştür. Bakırın maksimum adsorpsiyon kapasitesi 1.56 mg g-1 dir. Adsorpsiyon izoterm denemeleri, Langmuir eşitliğinin izoterm verilerine Freundlich eşitliğinden daha iyi uyduğunu açığa çıkarmıştır. Adsorpsiyon özellikleri atık lastiğin analitlerin uzaklaştırılmasında kullanılabileceğini göstermiştir. Çalkalama tekniğinden elde edilen, hızlı kinetik, saf halde bulunabilirlik, kantitatif adsorpsiyon ve uygun kapasite avantajlarıyla  Örnek pH’ı, eluent tipi, örnek ve eluent hacimleri, akış hızlarının geri kazanıma etkileri araştırılmıştır. pH 6’da hazırlanan örnek atık lastik ile doldurulmuş mini kolondan 60 rpm akış hızında geçirilmiş ve asetonda hazırlanmış 1 M HNO3 ile 60 rpm akış hızında elde edilmiştir. Örnek ve eluent hacimleri sırasıyla 250 mL ve 0.5 mL olduğunda, 500 kat zenginleştirme elde edilmiştir. Geri kazanım kantitatiftir (>%95) ve belirleme değeri 0.9 µg L-1 (3σ; N=8) dir.

 

Anahtar Kelimeler: Atık lastik, bakır, atomik absorpsiyon spektrometri, Hat-üstü ön-zenginleştirme.


Tam Metin: PDF