İTÜDERGİSİ/c, Cilt 6, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bifenil sübstitüentler içeren ftalosiyaninler

Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR

Özet


Bu çalışma, üç kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında, 4,5-di(hekziltiyo)ftalonitril (2) ve 4,5-di(feniletinil)ftalonitril (3) başlangıç maddeleri olarak seçilmiştir. 2 no’lu madde, 4,5-dikloroftalonitril (1) ve hekzantiyolün DMF içerisindeki reaksiyonu ile hazırlamıştır. 3 no’lu madde ise, Sonogashira reaksiyon koşullarına göre, 1 bileşiğinin fenilasetilenin aşırısı ile kenetlenme reaksiyonundan sentezlenmiştir. 2 ve 3 no’lu maddelerin uygun metal tuzlarının (Zn(CH3COO)2, NiCl2, CoCl2) varlığındaki kondenzasyonu asimetrik çinko, nikel ve kobalt komplekslerini (4-6) vermiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, 4-(4¢-karboksibifeniloksi)ftalonitril (8) bileşiğinden yola çıkılarak, periferal pozisyonlarında asit grupları taşıyan metalsiz (9) ve metalli ftalosiyaninler (Zn ve Co) (10, 11) sentezlenmiştir. Metalsiz ftalosiyanindeki (9) bütün bifenilkarboksilikasit grupları hekzanol ile esterleştirilmiştir (12). 4-(4¢-karboksibifeniloksi) ftalonitril bileşiği (8), 4-nitroftalonitril (7) ve 4¢-hidroksi-4-bifenilkarboksilik asidin reaksiyonundan elde edilmiştir. 8 bileşiğinin, lityum metali ile siklotetramerizasyonu, daha sonra HCl ile asitlendirilmesiyle 9 bileşiği elde edilmiştir. 9 bileşiğinin, Zn(CH3COO)2 veya CoCl2 ile kuru DMF içerisindeki reaksiyonu ile metalli ftalosiyanin türevlerine geçilmiştir (10, 11). Çalışmanın son kısmında ise, 8 no’lu maddenin hekzanol ile disiklohekzilkarbodiimid (DCCI) varlığındaki reaksiyonundan 4-(4¢-karbhekziloksibifeniloksi) ftalonitril (13) bileşiği sentezlenmiş, ardından çinko (14), kobalt (15) ve bakır (16) ftalosiyaninler, 13 bileşiğinin uygun metal tuzları (Zn(CH3COO)2, CoCl2, CuCl2) ile reaksiyonundan hazırlanmıştır. Sentezlenen tüm bu yeni bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, UV-Vis, elementel analiz ve kütle spektroskopisi ile karakterize edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, kobalt, bakır, çinko.Tam Metin: PDF