İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 3 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarında gürültü etkilenim düzeylerinin istatistiksel analizi

Abdullah FİŞNE, Gündüz ÖKTEN

Özet


Günümüzde endüstriyel kalkınmanın ve modern teknolojinin ulaştığı düzey, bünyesinde birçok olumlu gelişme barındırmakla birlikte; yaşamı kolaylaştırmaya yönelik bu girişimlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen yanları da vardır. Bu tür olumsuzlukların biri de gürültüdür. Gelişen teknoloji ile birlikte gürültü, bütün işyerlerinde olduğu gibi maden işletmeleri için de önemli bir sorundur. Bu çalışmada, Zonguldak Taşkömürü Havzası’ndaki ocaklarda çalışanların maruz kaldıkları gürültü seviyelerini tespit ederek, ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırmak için uygun bir strateji geliştirmek amaçlanmıştır. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na bağlı Yeraltı Maden İşletmelerinde işçilerin gürültü etkilenim düzeylerinin belirlenmesi için çalışanlar homojen etkilenim gruplarına ayrılmış ve gürültü ölçümleri herbir grubun gürültü etkilenim düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Homojenlik testi için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Normal dağılım varsayımının sağlanıp sağlanamadığının istatistiksel olarak araştırılmasında parametrik testlerden Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları ile non-parametrik testlerden Tek Örneklem Kolmogorov – Simirnov Testi kullanılmıştır. Yeraltı homojen etkilenim grupları arasında en küçük ve en büyük günlük gürültü etkilenim düzeyleri 73.9 dBA ve 103.3 dBA olarak sırasıyla Barutçu ve Sondaj işçisi için elde edilmiştir. Yerüstü homojen etkilenim grupları arasında en düşük ve en büyük günlük gürültü etkilenim düzeyleri 80.8 dBA ve 100.1 dBA olarak sırasıyla Kuyu Vinç ve Ağaç İşleri işçisi için elde edilmiştir. Maden Makinaları Fabrikası homojen etkilenim grupları arasında en düşük ve en büyük günlük gürültü etkilenim düzeyleri 86.5 dBA ve 97.7 dBA olarak sırasıyla Kaynak ve Mekanizasyon ve Pres işçisi için elde edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Yeraltı madeni, gürültü etkilenim düzeyi, homojen etkilenim grubu, istatistiksel analiz.


Tam Metin: PDF