Cilt 9, Sayı 3 (2010)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarında gürültü etkilenim düzeylerinin istatistiksel analizi PDF
Abdullah FİŞNE, Gündüz ÖKTEN
İstanbul (ISK) geniş-bant istasyonu altında üst-manto anizotropisinin incelenmesi PDF
Aslıhan ŞAPAŞ, Aysun BOZTEPE GÜNEY
1994-2004 El Hüseyma (Fas) depremleri: Eşlenik faylanmanın SAR interferometrisi ile tayini PDF
Ahmet M. AKOĞLU, Ziyadin ÇAKIR
Türkiye'de sıcaklık koşullarının fındık tarımına olası etkileri PDF
Beyza USTAOĞLU, Mehmet KARACA
Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü havzasının hidrojeokimyası PDF
Muhterem DEMİROĞLU, Yüksel ÖRGÜN
Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği PDF
Murat Ersen AKSOY, Ziyadin ÇAKIR, Martin VALÉE, Mustapha MEGHRAOUİ
Nano-fiber yapılı sepiyolitin hazırlanması ve atomik kuvvet mikroskopu (AFM) ile boyut tayini PDF
Muhammed Fatih CAN, Mehmet Sabri ÇELİK
Amasya ve çevresinin depremselliği ve deterministik deprem tehlike analizi PDF
M. Korhan ERTURAÇ, Okan TÜYSÜZ
Anyonik polielektrolitlerin kaolen üzerindeki adsorplanma mekanizması PDF
Mustafa Salih EYGİ, Gündüz ATEŞOK
İstanbul kuzeyi volkanitlerinin jeolojik, petrografik ve mineralojik özellikleri PDF
Orhan YAVUZ, Yücel YILMAZ
Kayaç kazılabilirliğinin tayini için taşınabilir kayaç kesme deney aletinin geliştirilmesi PDF
Osman Cenk FERİDUNOĞLU, Nuh BİLGİN
Ilgın (Konya) kuzeyindeki metasedimanter ve metavolkanik kayaçların jeolojisi ve jeokimyası PDF
Şenel ÖZDAMAR, Fahri ESENLİ, Bektaş UZ
Kuzey batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması PDF
Seray SÖYLEMEZOĞLU, Yücel YILMAZ, Sinan ÖNGEN
Gökova Körfezi depremlerinin kaynak parametreleri ve Rodos-Dalaman bölgesinde tsunami riski PDF
Seda YOLSAL, Tuncay TAYMAZ
İstanbul ve çevresinin yüzey karakteristiklerinin yerel hava dolaşımına etkisi PDF
Yasemin EZBER, Mehmet KARACA, Ömer Lütfi ŞEN
KAF Zonu üzerinde İzmit-Sapanca Gölü segmentinin fay morfolojisi ve paleosismolojisi PDF
Aynur DİKBAŞ, H. Serdar AKYÜZ


ISSN: 1307-167X