İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 3 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kuzey batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması

Seray SÖYLEMEZOĞLU, Yücel YILMAZ, Sinan ÖNGEN

Özet


İnceleme alanı KB Anadolu’da, Çanakkale-Çan arasında KB Anadolu’nun metamorfik temel kayaçları, magmatik ve çökel kayaçların bir arada bulunduğu bir bölge konumundadır. Bölgedeki istifin temelini Üst Kretase-Alt Paleosen yaşlı Çamlıca metamorfikleri oluşturmaktadır. İnceleme alanında Üst Eosen-Alt Oligosenden itibaren kalkalkalen karakterli yaygın bir magmatik faaliyet Dededağ volkaniklerinin andezitik ve riyolitik karakterli lav ve bunların piroklastikleri ile başlayıp andezit, riyolit lav akıntılarıyla devam etmektedir. Dededağ formasyonu kalkalkalen ve metaluminus özellik göstermekte ve volkanik yay bileşeni ve tüketilen levha sınırı alanında yer almaktadır. Alt-Orta Miyosen, andezitik ve bazaltik kayaçlardan oluşan Kirazlı volkanikleri ve Çamyayla plütonu ile temsil edilir. Kirazlı formasyonun da yay bileşeni ve tüketilen levha sınırı volkanik kayaçları alanında yer aldığı görülür. Çamyayla plütonu sığ sokulumlu olup granit, granodiyorit, kuvars diyorit bileşimlidir. Çamyayla Plütonu çevresinde aktinolit hornfels ve kuvars-alkali feldspat hornfels fasiyesin de kontak metamorfizma zonu gelişmiştir. Plütonik kayaçlar kalkalkalen nitelikte olup, metaluminus özelliği göstermektedir. Ana ve iz elementlerin kullanıldığı diyagramların değerlendirilmesi sonucunda Çamyayla plütonunun yitim zonu bileşeni içerdiği belirlenmiştir. Üst Miyosen’de Caferler trakibazaltı gelişmiştir. Bu birim kırık zonları boyunca yerleşmiştir. Üst Miyosen dönemine kadarki süreçte gelişmiş olan magmatizma, Ege bölgesinin magmatizmasıyla uyumlu ve onun bir parçasını temsil ettiği kalkalkalen nitelikli, üst mantodan gelişen, kabukta kirlenen bu magmatizmadır. Dalma-batma kökenli olduğu ortaya konulmuştur. Bölgede Geç Miyosen’den itibaren başlayan yeni tektonik rejim altında ise yeni bir magmatizmanın oluştuğu ve o dönemde de rift tipi bazaltların geliştiği belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: KB Anadolu, volkanik kayaçlar, plüton.


Tam Metin: PDF