İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 3 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Zeytinburnu ilçesi için deprem hasar tahmini çalışması

Himmet KARAMAN, Muhammed ŞAHİN

Özet


İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depreme, en iyi şekilde hazırlanmak için afetin hangi bölgeleri, hangi tipteki yapıları en çok etkileyeceği ve bu afetin nasıl bir ekonomik bilanço çıkaracağını afet olmadan önce tahmin etmek gerekmektedir. Bu mekanizma dünya üzerinde deprem için sıklıkla kullanılmakta ve tatmin edici sonuçlar vermektedir. Hasar tahmini için en önemli bileşen, ilgili bölgedeki tüm olası senaryoları uygulayabilecek ve bu senaryoların ilgili bölge yapıları üzerindeki etkilerinin görülmesini sağlayacak ve bu etkilerin azaltılması için gerekli güçlendirmeleri önerecek bir yazılımlar bütünüdür. Çalışmanın amacı, İstanbul için deprem nedeniyle olası mevcut ve güncellenen riskleri ortaya koymak ve karar vericilere riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için geliştirecekleri zarar azaltma stratejilerinde yardımcı olabilecek güncellenen veri ve yöntemlere göre kendini yenileyebilen bir yazılım geliştirmektir. HAZUS ve MAEviz Amerika’da ulusal düzeyde kullanılan programlardır ve doğal afetlerin insan yaşamına uzun dönem sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmada etkin bir rol oynamaktadırlar. Çalışma kapsamında geliştirilen HAZTURK adlı yazılım da bu sistemler gibi depremin toplum üzerindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik sonuçlarını tahmin ve analiz eder. Çalışma kapsamında yapılan uygulamada pilot bölge olarak Zeytinburnu ilçesi seçilmiş ve mevcut bina verileri kullanılarak deprem hasar analizi yapılmıştır. Oluşturulan envanterin hasar görebilirlikleri (kırılganlık) saha çalışmaları ile parametrik kırılganlık metodu kullanılarak belirlenmiş ve oluşturulan hasar tahmin yazılımı kullanılarak tüm bina verilerine ait olası deprem sonrası yapısal ve ekonomik kayıplar belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Deprem hasar tahmini, coğrafi bilgi sistemleri, afet yönetimi, risk yönetimi.

 


Tam Metin: PDF