Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Kısım 2 Haziran

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Radyal ve çembersel çatlaklı halka plakta serbest titreşimler PDF
Aydın DEMİR, Vahit MERMERTAŞ
Betonun zamana bağlı deformasyonlarının tahmini PDF
Asker AKPEROV, Saim AKYÜZ
Gama absorpsiyon tekniği ile kıymetli metallerin analizi ve değerlendirilmesi PDF
Arzu KURTOĞLU, A. Beril TUĞRUL
Deprem etkisi altındaki simetrik ve asimetrik yapıların, lineer olmayan tepkilerine dolgu duvarlarının katkısı PDF
Deniz GÜNEY, M. Hasan BODUROĞLU
Yapıların deprem davranışlarının iyileştirilmesi için çelik çapraz elemanların optimum yerleşimi PDF
Ersin AYDIN, M. Hasan BODUROĞLU
Tekrarlı yüklemeler etkisi altında zeminlerin konsolidasyonu PDF
Hayreddin ERŞAN, Hüseyin YILDIRIM
Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi PDF
Hakan GÜLER, Güngör EVREN
Kompozit plakların dinamik nonlineer davranışı PDF
Hakan TANRIÖVER, Erol ŞENOCAK
Link ağırlık matrislerinin belirlenmesi için çekim modeli ve logit model yaklaşımı PDF
Melih Naci AĞAOĞLU, Ergun GEDİZLİOĞLU
Avrupa hava kirleticilerinin Doğu Akdeniz bölgesine taşınımının modellenmesi PDF
Muwaffaq FREİWAN, Selahattin İNCECİK
Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri PDF
Numan ELMAS, Fikret SUNER
Katı yüzey ışınımı ile gaz yakıtlı ocaklarda ısı geçişinin arttırılması PDF
Süleyman TUCER, Kemal ONAT, Erhan BÖKE
Türkiye göl su seviyelerinin eğilim ve harmonik analizi PDF
Taner Mustafa CENGİZ, Ercan KAHYA
Dikiş performansının optimizasyonu için on-line ölçme sisteminin kurulması PDF
Türkan BAYRAKTAR, Fatma KALAOĞLU


ISSN: 1307-167X