İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 2 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek teknoloji yapılarında biçim/sentez ilişkisi

Gaye OĞULTEKİN, Mete TAPAN, Sinan Mert ŞENER

Özet


Bu çalışmada, yüksek teknoloji ile üretilen ve İngilizce kaynaklardan hareketle mimarlık ortamında “High-Tech” olarak isimlendirilen yapıların biçim dilinin varlığının, göstergebilimsel (semiyolojik) ve dilbilimsel yaklaşımlarla kanıtlanması amaçlanmıştır. Göstergebilimin kullandığı yöntemlerden biçim dizgesi gramer kuralları yöntemi; bir tasarımcı kılavuzu oluşturulurken ise sentaktik (sözdizimsel) ve semantik (anlamsal) değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Örnek yapıların analiz edilmesi ile biçim dizgesi gramer kuralları tanımlanmıştır. Biçim dizgelerinin tümevarımla sentezi yapılarak “High Tech”in biçim dili ortaya konmuştur. Bu mimari yaklaşımın biçim dili dört kategoride sınıflandırılan tasarım kriterlerine dayanmaktadır. Bu kategoriler, strüktür tasarımı, dijital üretim teknolojileri, ileri inşaat teknolojileri ve enerji etkin akıllı bina tasarımıdır. Bu kategorilerdeki biçim dizgelerinden soyut nitelikliler, geometrik nitelikli tasarım yardımcı araçlarını; somut nitelikliler, üretim ve malzeme teknolojileri ile dijital üretim teknolojilerini, sözlük elemanlarını ve sistemleri kullanmaktadırlar. Dört kategorinin bulguları tasarımcı kılavuzundaki örneklerde sınanmıştır. Enerji kaynaklarının tükenmesi, High-Tech yapıların enerji etkin akıllı bina olmasını gerektirmektedir. High-Tech yapılarda özgün tasarımlar için fonksiyon, strüktür, yapı kabuğu, biçim, malzeme teknolojileri, fiziksel performans, alt sistemler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographical Information Systems (GIS)) bütünsel düşünülmelidir. Oluşturulan biçim dizgelerinin, yenilerine olanak tanıması ile, bu çalışmanın tasarımcılara referans olabilmesi amaçlanmıştır. 19.yy’ın endüstriyel üretimi; 20.yy’ın ulaşıma dayanan planlaması; 20.yy’ın sonunun ise Bilgi Teknolojileri (Information Technologies (IT)) ve dijital teknolojileri bütünleştirilmektedir. Sürdürülebilir tasarım temelde, yenilenebilir enerji ve geri dönüştürülebilirliği içermektedir. High Tech, elektronik, mekanik, bilgisayar vb. teknolojileri transfer edip, ekolojik tabanlı teknolojiler (Eco-Tech), aktif teknolojiler ve akıllılık mekanizmalarını kapsamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, High Tech’in biçim dili, enerji etkin akıllı bina, dijital üretim.Tam Metin: PDF