İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin proje sürecindeki tutum ve davranışları

İsmail KOÇAK, Yıldız SEY

Özet


Yapı üretim sektörü ulusal ekonomiye katkı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunun en büyük nedeni; bu sektördeki çok çeşitli girdilerin diğer sektörleri de yakından ilgilendirmesi, yani birçok sektörden girdi alması ve birçok sektöre de girdi sağlamasından kaynaklanmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi yapı üretim sektöründe de firmaların büyük çoğunluğunu (%70) KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’ler küçük olmanın verdiği bazı avantajlardan (resmi prosedürlerin az oluşu, esnek üretim biçimi, niş pazarlarda faaliyet gösterebilme vb.) yararlanmalarına karşın, bazen de ölçeklerinden kaynaklanan sıkıntılarla (sermaye yetersizliği, pazarlama becerilerinin düşük olması, teknolojiye erişim vb.) karşı karşıya kalabilmektedirler. İnşaat sektöründeki KOBİ’ler ise bu sıkıntılarla birlikte sektöre özgü üretim özelliklerinden kaynaklanan, proje tipi üretimin getirdiği sıkıntılarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada amaç, inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta boy (KOBİ) firmaların proje sürecindeki (proje yaşam dönemi) tutum ve davranışlarının araştırılmasıdır. Bu bağlamda, KOBİ’lerin proje sürecindeki tutum ve davranışları gerekçelerle (neden ve nasıl) ortaya konulmakta; bu gerekçelerden hareketle KOBİ’ler açısından proje sürecinde problem olarak görülen noktaların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma bir alan çalışması olarak tasarlanmış olup; görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmış ve veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  Araştırma sonuçları, inşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yapı üretim sürecinin alt süreçlerinde(yapım öncesi/iş temin süreci; yapım süreci ve yapım sonrası/teslim ve pazarlama süreci) bir dizi problemlerle karşılaştığını ortaya koymuştur.

 

Anahtar Kelimeler: İnşaat KOBİ’leri, proje süreci, tutum ve davranışlar.


Tam Metin: PDF