İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Göç - aidiyet ilişkisinin belirlenmesi için model:

Candan ILGIN, Orhan HACIHASANOĞLU

Özet


Bu çalışmanın amacı göç eden insanların konut çevrelerinde aidiyetlerinin belirlenmesidir. Göçmenlerin aidiyet oluşumları ve kimlik değişimleri irdelenmektedir. Öncelikle kimliğin öz elemanları ele alınarak kültürel kimlik, toplumsal kimlik, tarihi kültürel kimlik ve bireysel kimlik incelenmiştir. Kimliğin sosyal, bireysel özelliklerinin etkisi ile oluşan kent kimliği, konut yerleşmeleri kimliği, mekânsal kimlik ve konut kimliği irdelenmiştir. Egemenlik alanına ilişkin davranış modeli, mekânı kendilemenin önemli bir yer tuttuğunu ve aidiyetle karşılıklı ilişki içinde olduğunu vurgulamaktadır. Bu model temel alınarak göç sonucu konut çevrelerinde aidiyetin belirlenmesi için bir model geliştirilmiştir. Model çerçevesinde Almanya’ya göç eden Türklerin yaşadığı Berlin-Kreuzberg’te bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Alan çalışması sonucunda Kreuzberg’te yaşayan Türk göçmenlerin  aidiyeti konusunda tespitler yapılmıştır. Göçmenlerin aidiyetlerinin oluşmadığı, ikili kimlik yapısı olduğu ve sonuçlarının konutlarına, eşyalarına ve davranışlarına yansıdığı  saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, göç, kimlik, konut.


Tam Metin: PDF