İTÜDERGİSİ/a, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Onur KARAGENÇ, S. Mete ÜNÜGÜR

Özet


Bu çalışma, simgelere bağlı olarak oluşan “anlam”ı irdeleyerek, toplu konut alanlarında simgesel performans sorununu irdelemeyi amaçlamaktadır. Çevrenin özellikleri algılanarak, birer simge halinde kullanıcıda an-lam oluşturur. Çok sayıda kullanıcının yaşadığı toplu konut alanlarında, öznel nitelikler taşıyan anlamın belirlenmesini güçleştirmektedir. Yerleşim düzeni, yoğunluk, sahiplenme, mahremiyet, bakım ve güvenlik gibi konular toplu konut alanlarında simgesel performans sorunsalında belirleyici olarak ortaya çıkar. Çalışmada anlamın belirlenmesine yönelik bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. “Hayata geçmeyen her bilginin doğruyla yanlış arasında bir yerde olduğu” düşüncesinden yola çıkarak, model çerçevesinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın sonuçları, kullanıcının simgelere dayanarak, yapılaşmış çevreyi nasıl anlamlan-dırdığının ve toplu konut alanlarında anlamı oluşturan simgesel unsurların bilinmesi açısından bulgular sunmaktadır.


Tam Metin: PDF