Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

İTÜDERGİSİ/a için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

Dergi’ye gönderilecek makaleler iki gurupta değerlendirilecektir :

1. İTÜ’de yürütülen doktora çalışmalarında, doktora öğrencisinin, tez çalışmasından elde ettiği sonuçların bilimsel tutarlılığı olan bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak, en az kendisinin ve tez danışmanının ortak yazar olarak yer aldığı bilimsel makaleler. Doktora tezi teslim tarihi itibarı ile, tez çalışmasından türetilen bir bilimsel makale, yazarı tarafından diskette veya CD’de, ayrıca A4 kağıda basılmış olarak, tez teslimi sırasında ilgili enstitüye teslim edilmelidir. Doktora tezlerinden üretilen makaleler yayın tarihinden itibaren 6 ay tartışmaya açık olacak, makaleyle ilgili eleştiriler dergide yayınlanacaktır.

2. Dergiye gönderilen diğer makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır :


- Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları - Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar
- Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları

Bu tür makalelerin, e-posta (itudergisi@itu.edu.tr) yoluyla İTÜ Dergisi’ne ulaştırılması gerekmektedir. Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.

Dergi’de makalelerin yanı sıra iki çeşit yazı olacaktır :

1. Teknik Notlar : Özel bir konuda özgün çalışmaların hızla duyurulması amacına yönelik kısa makalelerdir. Teknik notlar; özet, abstract, anahtar kelimeler, keywords bölümleri hariç makale yazım kurallarına uygun olmalı ve yazarı tarafından e-posta yolu ile Dergi’ye gönderilmelidir.

2. Okuyucu mektupları : Yayınlanan makalelerle ilgili eleştirileri içeren yazılardır. Makaleler için yapılan eleştiriler Yayın Yönetmeni’ne hitaben yazılmalıdır. En çok iki sayfa olmalı, özet, abstract, anahtar kelimeler, keywords bölümleri hariç makale yazım kurallarına uygun olmalı ve yazarı tarafından e-posta yolu ile Dergi’ye gönderilmelidir. Makalelerin hangi tarihe kadar tartışmaya açık olduğu makalelerde dip not olarak belirtilmektedir, okuyucu mektupları bu süre içerisinde dergiye ulaştırılmalıdır.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 


ISSN: 1307-1645