İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sanayi çalışanlarının konut/konut alanı özellikleri ve yeni yer seçme eğilimleri

Dilşen ONSEKİZ, Orhan KUNTAY

Özet


Süreç içerisinde, öznel değerlendirmeler ve davranış biçimlerine görece sorgulanan yerseçim tercihlerinin, güncel çalışmalarda giderek artan bir ilgi alanı oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sanayi çalışanlarının ikamet etmekte oldukları konut/konut alanı özellikleri üzerinden yer seçim özelliklerinin (tercihlerin) incelenmesi ve öznel tercihler ve davranış biçimlerine göre yeni yer seçme (yer değişikliği yapma) eğilimlerinin üç temel süreç üzerinden (mevcut konuta uyum sağlama, mevcut konut değişikliği yapma ve yeni yerseçme) sorgulanmasıdır. Bu bağlamda, çalışmada, farklı eğilimlerin ortaya çıkmasındaki etken ve nedenler belirlenerek, planlamaya girdi sağlanmakta ve sanayi çalışanlarının tercih ve taleplerine yönelik uygun konut/konut alanı geliştirme göstergeleri belirlenmektedir. Araştırma, 1980 sonrası yaşanan sanayileşme süreçlerine bağlı olarak, ülke ekonomisinde söz sahibi Yeni Sanayi Odaklarından biri haline gelen Kayseri Kentinde; sanayi işgücünün %66.2’sini oluşturan Organize Sanayi Bölgesi’nde, anket soruşturması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Alanda %2 oranında örneklem sorgulanarak, yüz yüze görüşme tekniği ile toplam 1000 anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, il ölçeğinde çalışma alanının konumlanmasına bağlı olarak sanayi çalışanlarının bu alana en yakın ilçeleri öncelikli olarak tercih ettikleri bununla birlikte mülk sahipliği düzeyi ve bedelsiz konut elde etme olanaklarını bulan sanayi çalışanları için ucuz konutun işyerine yakınlıktan daha belirleyici bir ölçüt olduğu; mülk sahibi olma ve bedelsiz konut elde etme gibi konut maliyetini azaltan olanakların il ölçeğinde ve konut-işyeri erişim kolaylığı ile konuta ilişkin kalite ve konfor koşullarının ise kentsel ölçekte yer değişikliği yapma talebini düşüren etkenler ve konut/konut alanı seçiminde sanayi çalışanları için bağımlı değişkenler/belirleyici göstergeler olduğu ortaya konulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Sanayi çalışanları, konut alanı, yerseçme eğilimi, Kayseri.


Tam Metin: PDF