İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 2 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sürdürülebilir turizm gelişimi için bir yönetim modeli

Hale ÇIRACI, Sırma TURGUT, Ebru KERİMOĞLU

Özet


Son 20 yıldan fazla bir zamandır dünya genelinde, yönetim sisteminde değişimler gözlenmektedir. Global ekonominin yeniden yapılanmasıyla beliren ekonomik ve sosyal değişimler, kamu yönetimlerinde yapısal dönüşümün oluşmasını etkilemiştir. Politika ve programların uygulanabilir kılınması, bürokrasinin azaltılması amacıyla, klasik kamu yönetimi anlayışından modern yönetim anlayışına doğru bir yön değişimi söz konusudur. Kamu-özel sektör ortaklığını sağlayan çeşitli uygulamaların dünya genelinde artarak devam ettiği gözlenmekte ancak, turizm gelişiminde bu tür uygulamaların sayıca sınırlı örneklerine rastlanmaktadır. Kültürel mirasın sürekliliğini, uygun altyapı yatırımlarını, erişebilirliği, yerel toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal canlılığını,  ekolojiyi olumsuz etkileyen faktörleri minimize etmeyi ve tüketimi dengelemeyi sağlamak, sürdürülebilir şehirsel turizm gelişimini desteklemek için oluşturulacak ortaklık tiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesini gerektirmektedir. Çalışma, sürdürülebilir şehirsel turizm gelişiminin sağlanması yolunda, hem şehirlerarası birliktelik hem de kurumsal ortaklıklarla oluşturulacak modern yönetim biçimini belirleyerek, bunun uygulanabilir olması için genel bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. Hedefi, turizm gelişiminin sağlanacağı, sürdürülebilir ve katılımcı karar verme kriter ve aktörlerini belirlemektir. Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir illeri sınırlarında yer alan ve önemli bir turizm potansiyeli taşıyan Frig Vadisi bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu çerçevede, yeni bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla, detaylı kurumsal dinamikler ve kurumlar arası etkileşim analiz edilecektir. Birçok stratejik alana, sürdürülebilir gelişme-yönetim-mekânsal gelişimde dengelerin kurulması bakımından önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Ortak ve katılımcı yönetim modeli, sürdürülebilir turizm, Frig Vadisi.


Tam Metin: PDF