İTÜDERGİSİ/a, Cilt 8, Sayı 2 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Konut kariyerini etkileyen faktörler üzerine nitel bir araştırma yöntemi

Ebru KARAHAN, A. Şule ÖZÜEKREN

Özet


Konut kavramının çok boyutlu olması, çeşitli disiplinlerden birçok bilim insanının farklı bakış açıları ve farklı yöntemlerle konut konusuna yaklaşmalarına neden olmuştur. Konut çalışmaları, sosyal, ekonomik, politik, demografik bağlamda birbirleri ile etkileşim içinde olan farklı konu alanlarını içermektedir. Bununla birlikte mevcut çalışmalar daha bütünleşik ve disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu nedenle çalışmada hanehalkı ve konut pazarı dinamiklerinin bütünleşik modelini geliştirmek, bir konut kariyeri modeli oluşturmak hedeflenmiştir. Bu amaçla kapsamlı bir literatür araştırması ve İstanbul ili çerçevesinde bir alan çalışması yapılmıştır. Çalışmanın zenginleşmesi ve modelin geliştirilmesi amacıyla alan araştırmasında, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği ve görüşme formu yaklaşımı kullanılmıştır. Görüşme tekniği özellikle araştırmacı çalışmalar ve ‘nasıl’, ‘neden’ sorularını yanıtlamada tercih edilmektedir. Yöntem, çalışmada yaşamlarının farklı dönemlerindeki farklı yapıda ve özellikteki hane halklarının konut kariyerlerini, deneyimlerini, konut seçim ve kararlarını açıklamak, yerleşim birimi, konut, kişilerin yaşam biçimi gibi faktörlerin neden ve nasıl hane halklarının kararlarını, tercihlerini etkilediğinin cevabını bulmak amaçlı kullanılmıştır. Araştırma sonucu oluşturulan genel temalar ve önermeler yardımı ile model geliştirilmiştir. Bu makalede çalışmanın yöntemi üzerinde durulacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: Konut kariyeri, araştırma yöntemleri, nitel araştırma yöntemi.


Tam Metin: PDF