İTÜDERGİSİ/a, Cilt 8, Sayı 2 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İlköğretim dersliklerinde aydınlatma enerjisi yönetiminde yönlere göre uygun cephe seçeneklerinin belirlenmesi

Rana KUTLU GÜVENKAYA, Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU

Özet


Bu doktora çalışmasında, bir derslik hacminde iklimsel ve görsel konfor koşulları açısından, yöne bağlı olarak en uygun cephe düzenlemelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın tip ilköğretim okulu projelerinin derslik hacimlerinde uyguladığı mevcut cephe düzeni ile iklimsel ve görsel konfor koşulları açısından yönlere göre geliştirilen uygun cephe düzenlemelerinin yapma aydınlatma enerjisi tüketimleri açısından bir karşılaştırması yapılmıştır. Dersliklerde sağlanan günışığı aydınlık düzeyleri Radiance simulasyon programı aracılığı ile hesaplanmıştır. İlköğretim okulunun İstanbul’da olduğu düşünülerek,  2006-2007 öğretim yılı boyunca ve okulların açık olduğu saatler için, günışığı hesaplamaları yapılmıştır. Günışığı hesaplamalarında mevcut kabuktan elde edilen değerlere bağlı olarak her ayı karakterize eden gün belirlenmiş ve öneri kabuk alternatifleri için yapılan günışığı hesaplamaları bu kabule göre karakteristik gün için yapılmıştır. Enerji etkin tasarım ilkelerine göre yönlere bağlı geliştirilen öneri kabuk alternatiflerinde gölgeleme istenen dönem göz önünde bulundurularak, dış gölgeleme araçları uygulanmıştır. Gölgeleme araçlarının pozisyonları sabit ve hareketli olmak üzere iki şekilde kabul edilmiştir. Mevcut kabuk, sabit gölgeleme aracına sahip öneri kabuk 1 ve hareketli gölgeleme aracına sahip öneri kabuk 2 alternatiflerinin hacimde sağlanan günışığı değerlerine bağlı olarak yapma aydınlatma enerji yükleri belirlenmiştir. Kabuk alternatiflerinin yönler değişkenine bağlı olarak, hacimde elde edilen enerji yükleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar aydınlatma ekonomisi ve görsel konfor koşulları açısından değerlendirilerek uygun çözüm belirlenmeye çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Enerji etkin tasarım, aydınlatma enerjisi yönetimi, ilköğretim aydınlatması.

Tam Metin: PDF