İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bina tasarım ve kullanım süreçlerinin işletme odaklı birleştirilmesi: Endüstri temel sınıflamaları tabanlı bir model

Kerem ERCOŞKUN, Attila DİKBAŞ

Özet


Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile artan iletişim ve işbirliği imkânları, iş süreçlerinin yeniden yapılanması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bilişim çözümlerinin bir parçasını oluşturan yazılımlar “birlikte çalışabilirlik” anlamında günümüzde oldukça gelişmiş yeteneklere sahip olmakla birlikte, enformasyon seviyesinde çok belirgin boşluklar mevcuttur. İnşaat sektöründe bilişim teknolojilerinin etkinliğinin artması endüstrileşme ile mümkün olabilir. Endüstrileşme, farklı bir boyutta irdelenebilecek olan inşaat sektöründe kalite problemlerinin giderilmesi için de bir araçtır. Kalitenin tasarımla başladığı gerçeğinden yola çıkıldığında, “tasarım”, “yapım (inşaat)”, “kullanım” süreçlerini bütünleştirecek bir bağlantı, enformasyon seviyesindeki birçok açığın kapanmasına yardımcı olacaktır. Enformasyon sistemleri açısından bakıldığında tasarım süreçleri bir “Bina Enformasyon Modeli”nin tanımlandığı süreç, “Yapım” bu “Bina Enformasyon Modeli”nin kullanıldığı ve karşılığında bir “Yapı Ürün Modeli”nin oluşturulduğu süreç, “Kullanım” ise bu “Yapı Ürün Modeli”nin test edildiği süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada yapı ürün modelinin kullanım süreçlerinde test edilmesi sonucu ortaya çıkan bilgi ve verilerin, tasarım süreçlerine aktarılarak ilgili bina enformasyon modelinin bilimsel analizini kolaylaştırmak ve her seferinde daha kaliteli ve endüstrileşmiş sistemler tasarlanmasını mümkün kılacak bir bilişim bağlantısı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu bağıntı, Bakım Onarım Servislerini bütünleştiren bir iş modeli ve bu iş modeli için seçilecek Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümleri yardımı ile güncel birlikte çalışabilirlik standartları çerçevesinde kurgulanmaktadır. Bu çalışmada bahsi edilen enformasyon boşluğu analiz edilmekte ve bu boşluğu köprülemek için kalite odaklı bir bilişim modeli önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Ortak işletilebilirlik, yapım yönetimi, bina işletmesi, ilişki yönetimi, enformasyon modeli, ürün modelleme, süreç modelleme, CRM, FM, IFC.


Tam Metin: PDF