İTÜDERGİSİ/a, Cilt 6, Sayı 2 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yapı üretiminde tasarım kalitesini yükseltmeye yönelik bir modelin kavramsal yapısı ve bileşenleri

Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKİN, Alaattin KANOĞLU

Özet


Yapı üretim sürecinin çok fazlı ve çok disiplinli yapısı içinde tasarım aşaması, yapı kalitesi üzerinde belirleyici kararların verilmesi nedeniyle diğer aşamalardan farklılık göstermektedir. Tasarım, yapım ve işletim aşamalarının ilişkileri ve bu aşamalarda yer alan organizasyonlar ele alındığında gözlemlenen parçalanmış yapı, tasarım kalitesi üzerinde önemli bir ağırlığı olduğu analiz çalışma-larında belirlenen, yapım ve kullanım aşamalarında ortaya çıkan değişikliklere ilişkin enformasyonun tasarım organizasyonuna geri bildirimini engellemekte, benzer hataların sonraki projelerde de tekrarlanmasına neden olmaktadır. Tasarım kalitesinin yükseltilmesi hedefine yönelik olarak yapılan literatür çalışması ile tasarım kalitesinin; “tasarım sürecinin kalitesi” ve “tasarım ürününün kalitesi” boyutlarında ele alınması gerektiği belirlenmiş ve yapılan analiz çalışmalarının sonucunda tasarım kalitesini etkileyen faktörler ortaya konmuş; tasarım kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak getirilecek çözüm önerilerinin, tasarım kalitesini etkileyen faktörlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla organizasyon yönetimi, kalite yönetimi ve enformasyon yönetimi boyutlarını içermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplam kalite felsefesini benimsemiş tasarım or-ganizasyonunda, tasarım, yapım ve işletim organizasyonları arasında organizasyonel boyutta sağ-lanan bütünleşme, güncel enformasyon teknolojisinin sağladığı olanaklarla geliştirilen bütünleşik bir enformasyon sistemi kullanılarak sanal boyutta da sürdürülmelidir. Tasarım değişikliklerin yö-netilmesine yönelik geliştirilen teorik model, bir bilgisayar modeli ile somutlaştırılarak kavramsal boyuttaki çözüm nesnel boyuta da taşınmalıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak, tanımlanan probleme yönelik çözüm modelinin kavramsal boyuttaki bileşenleri, bunlar arasındaki ilişkiler ve modelin kavramsal boyuttaki yapısı ortaya konmaktadır. Ardından nesnel boyutta geliştirilen modelin temel yapısı açıklanmakta ve bazı ekran görüntüleri verilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Yapım yönetimi, tasarım yönetimi, yapı üretimi, mimari tasarım, kalite yönetimi, tasarım hataları.


Tam Metin: PDF